política de privacitat


Avís legal i política de privacitat

 

 1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. L’Associació de Percussionistes de Catalunya és una associació sense ànim de lucre, amb número de registre: 67181, el domicili social de la qual es troba situat al Carrer València , nº3A, Soterrani -1, Local 50. 08015 Barcelona.

CIF: G67569228, 

correu electrònic: aspecat@aspecat.com

1.2. L’Associació de Percussionistes de Catalunya (d’ara endavant ASPECAT) és la propietaria del domini d’aquesta web  i el gestor dels seus continguts.

1.3. Així mateix, el nom de domini, titularitat d’ASPECAT és: www.aspecat.com

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant condicions generals) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota aquests dominis (d’ara endavant, ASPECAT o lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (es consideren d’ara en avant continguts els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

2.2. Es considerarà que l’accés o la mera utilització de la web d’ASPECAT per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que ASPECAT tingui publicades en cada moment en què accedeixi a la web d’ASPECAT. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. Es considera com a usuari tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades a la web d’ASPECAT.

2.3. Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de la web d’ASPECAT, però, independentment d’aquestes, ASPECAT podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través de la web d’ASPECAT. Així mateix, a través de la web d’ASPECAT podrà habilitar altres entitats perquè puguin publicitar  o prestin els seus serveis. En aquests casos, ASPECAT no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que caldrà tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’aquests.

2.4. Abans d’utilitzar o contractar els esmentats serveis específics prestats per ASPECAT l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per ASPECAT. La utilització o la contractació dels esmentats serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per ASPECAT en el moment en què es produeixi la dita utilització o contractació.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1 ASPECAT és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la web d’ASPECAT.

3.2. En cap cas es considerarà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de d’ASPECAT.

3.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís dels drets d’autor (copyright) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets d’ASPECAT o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que puguin trobar-se en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir d’alguna manera la totalitat o part dels continguts inclosos en la web d’ASPECAT per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit d’ASPECAT o, si és el cas, del titular dels drets a què correspongui.

3.5. Tot el material contingut en el lloc web d’ASPECAT ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, ASPECAT no ha localitzat els drets legals de l’esmentat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho, pot posar-se en contacte amb ASPECAT per a regularitzar la situació. Web: https://www.aspecat.com   correu electrònic: aspecat@aspecat.com

 1. ACCÉS

4.1. L’accés a la web d’ASPECAT per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per ASPECAT o tercers a través de la web d’ASPECAT poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners de la manera que es determina en les corresponents condicions particulars, i en aquest cas es posaran a la seva disposició de manera clara.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o l’aportació dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris, serà aplicable el que disposa la política de privacitat especificada més avant en aquest mateix document.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través de la web d’ASPECAT per part de menors d’edat: aquests hauran d’obtenir obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

 1. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Si per a la utilització o contractació d’un servei en la web d’ASPECAT l’usuari ha de registrar-se, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dota l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenyes que li siguin subministrades per ASPECAT, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporalment o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’usuari.

5.2. En virtut de l’anterior, l’usuari està obligat a notificar de manera immediata als gestors de la web d’ASPECAT qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a aquests, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets ASPECAT  quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l’ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.

5.3. L’accés, navegació i ús de la web d’ASPECAT és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ASPECAT o pel personal autoritzat d’ASPECAT relativa a l’ús de la web d’ASPECAT i dels seus continguts.

5.4. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, o a l’orde públic.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

 1. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a la web d’ASPECAT, el primer declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que la dita informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne ASPECAT i la web d’ASPECAT  per qualsevol comunicació que subministri  personalment o al seu nom; aquesta responsabilitat inclou, sense cap restricció, l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

6.3. L’acceptació d’aquestes condicions generals implica la cessió en exclusiva per part de l’usuari de qualsevol dret d’explotació de propietat intel·lectual o industrial que l’usuari pugui posseir sobre les comunicacions que realitzi a través de la web d’ASPECAT o a ASPECAT.

 1. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1 ASPECAT no garanteix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts de la web d’ASPECAT
L’absència d’errors en els dits continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.
L’absència de virus o altres components danyosos a la web d’ASPECAT o en el servidor que els subministra.
La invulnerabilitat de la web d’ASPECAT o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el domini.
La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la web d’ASPECAT.
Els danys o perjudici que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que ASPECAT estableix en la web d’ASPECAT o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web d’ASPECAT.

No obstant això, ASPECAT declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la web d’ASPECAT i evitar l’existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als usuaris.

 1. ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

8.1. A la web d’ASPECAT l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc. Aquests llocs són gestionats per tercers. ASPECAT no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web amb els quals s’estableixin enllaços des de la web d’ASPECAT. En conseqüència, ASPECAT no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s’estableix un enllaç des de la web d’ASPECAT; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de la web d’ASPECAT amb un altre lloc web aliè no implica que hi hagi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre ASPECAT i el responsable del lloc web aliè.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB AMB DESTINACIÓ A LA WEB IVC

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web d’ASPECAT, haurà de fer front a les estipulacions següents:

L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la web d’ASPECAT , excepte autorització expressa i per escrit d’ASPECAT.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, per mitjà d’un clic, a la mateixa adreça url d’ASPECAT http://www.aspecat.com, i ha de comprendre completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que ASPECAT ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, la web d’ASPECAT, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web d’ASPECAT.
En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que ASPECAT ha autoritzat aquest enllaç, llevat que ASPECAT ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seva pàgina a la web d’ASPECAT desitja incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d’ASPECAT, haurà de posseir prèviament la seva autorització expressa i per escrit.
ASPECAT no autoritza l’establiment d’un enllaç a la web d’ASPECAT des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’orde públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. ASPECAT no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web d’ASPECAT. ASPECAT no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web d’ASPECAT que estableix aquest enllaç amb destinació a la web d’ASPECAT, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.

 1. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

9.1. ASPECAT podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen aquestes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d’aquestes  condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, ASPECAT podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en aquestes condicions generals.

 1. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre allò que s’ha establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà allò que s’ha disposat en aquestes últimes.

10.3. En cas que qualsevol disposició d’aquestes condicions generals sigui considerada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis d’ASPECAT

10.4. El no exercici o execució per part d’ASPECAT de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

 1. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre ASPECAT i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmeten a un fur, ASPECAT i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 1. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

ASPECAT, associació sense ànim de lucre titular del lloc web d’ASPECAT, només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la web d’ASPECAT.

El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx únicament estarà identificat amb el domini xxx.es o l’adreça IP. D’aquesta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web d’ASPECAT.
La data i hora d’accés a la web d’ASPECAT. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per a evitar problemes de saturació en hores punta.
L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigeix a la web d’ASPECAT. Aquesta dada farà possible conèixer l’efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten el servidor de la web d’ASPECAT a fi de potenciar els que ofereixin millors resultats.
La referència de peticions http de cada secció. Això permetrà conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.
La informació obtinguda d’aquesta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 1. NAVEGACIÓ AMB GALETES (COOKIES)

La pàgina web d’ASPECAT podria utilitzar galetes, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten a ASPECAT obtindre dades, com ara:

La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web d’ASPECAT
El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seva primera visita a la web d’ASPECAT
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, ASPECAT adverteix que no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

 1. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

ASPECAT, associació sense ànim de lucre, de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer Carrer València de Barcelona, nº3A, Soterrani -1, Local 50, és la titular del lloc web d’ASPECAT. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altra facilitada a ASPECAT per al seu accés a alguns dels serveis del lloc web, siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats a la web d’ASPECAT, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats a la web d’ASPECAT, que permeten dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantenir-lo  informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de les novetats, els productes i els serveis  relacionats amb ASPECAT o amb terceres empreses col·laboradores.

ASPECAT es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades; en conseqüència,  ASPECAT es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici  de les altres accions que siguin procedents en dret.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, per mitjà de petició escrita dirigida a: 

ASPECAT: Carrer València, nº 3A, Soterrani -1, Local 50. 08015 Barcelona

 correu electrònic: aspecat@aspecat.com